Đăng nhập

Mobile ERP Lite

Dành cho nhân viên. Tốc độ nhanh. Không xem được báo cáo. Để nhập đơn hàng mới, nhập kho, thông tin khách hàng mới .v.v.

Mobile ERP

Dành cho Quản lý. Xem được báo cáo.

Mobile ERP Admin

Dành cho Giám đốc. Xem được báo cáo toàn bộ kênh phân phối.