Điện thoại Andoird

Bản cài cho Nhân viên

Đầy đủ chức năng. Không xem được Báo cáo. Tốc độ nhanh.

Bản cài cho Quản lý

Đầy đủ chức năng. Xem được báo cáo.

Bản cài cho Giám đốc

Xem được báo cáo toàn kênh phân phối.