Hướng dẫn tự động tạo thư mục và file trên Google Drive

Hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và sử dụng phần mềm miễn phí để tự động tạo thư mục và file trên Google Drive. Phần mềm tự động tạo thư mục và file trên Google Drive Đây là phần mềm miễn phí dạng Google sheet add-ons, cài đặt trên Google Sheet. Phần mềm [...]

Tạo nhiều bài viết lên nhiều mạng xã hội từ file Google Sheets của bạn

Hướng dẫn chi tiế cách tạo nhiều bài viết lên nhiều mạng xã hội từ File Google Sheets bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí: SocialSheet . Các mạng xã hội hỗ trợ gồm: Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, instagram. All the posts will be created under your own social network account. When success posting, [...]