Tạo nhiều bài viết lên nhiều mạng xã hội từ file Google Sheets của bạn

Hướng dẫn chi tiế cách tạo nhiều bài viết lên nhiều mạng xã hội từ File Google Sheets bằng cách sử dụng phần mềm miễn phí: SocialSheet . Các mạng xã hội hỗ trợ gồm: Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, instagram. All the posts will be created under your own social network account. When success posting, […]